23. 04. 2018

Izpuste CO2 oz. TGP na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi je, da se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se upošteva samo proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo – t.i. marginalne vire. V Sloveniji je to premog.

V slovenskih strateških dokumentih (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov OP TGP-2020, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Akcijski načrt za obnovljive vire energije) ter tudi v metodah za določanje prihrankov energije (Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21)) se za emisijski faktor za električno energijo uporablja faktor izračunan na prvi način.

Izračun emisij CO2 in TGP na nivoju podjetja po metodologij GHG protokola je mogoč z uporabo dveh različnih emisijskih faktorjev za električno energijo: tržnega (market based) in lokacijskega (location based). Emisijski faktor prikazan na tej strani ustreza lokacijskemu emisijskemu faktorju, ker prikazuje povprečni emisijski faktor v Sloveniji.

Izpusti CO2 oz. TGP iz proizvodnje električne energije v Sloveniji so deljeni s proizvodnjo električne energije na pragu, tako dobljen kvocient pa je povečan za delež izgub v omrežju v proizvodnji. Pri proizvodnji električne energije v Sloveniji je upoštevana samo polovica proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško, skladno z meddržavno pogodbo med Hrvaško in Slovenijo. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja rabe električne energije na nivoju končnega uporabnika na izpuste CO2 bolj primeren. V letih 2002-2021 so bili za emisije uporabljeni podatki ARSO iz evidenc emisij, leta 2022 pa smo emisije TGP izračunali z na podlagi rabe energije za proizvodjno električne energije SURS ter emisijskih faktorjev ARSO. Na ta način smo lahko emisijski faktor za elektriko ocenili predno so bile pripravljene evidence emisij.

Leta 2022 je povprečni emisijski faktor CO2 za elektriko znašal 0,304 kg CO2/kWhe, TGP pa 0,306 kg CO2ekv/kWhe. Povprečni emisijski faktor za izpuste CO2 na podlagi podatkov evidenc objavljenih januarja 2023 v obdobju 2002-2022 znaša 0,45 kgCO2/kWhe in prav tako 0,45  kgCO2/kWh za izpuste TGP. Emisijski faktor je od leta 2014 naprej znatno nižji kot pred tem letom, kar je posledica zagona nove enote TEŠ 6 ter prenehanja proizvodnje v blokih TEŠ 1-4 in tudi v TET. K zniževanju emisijskega faktorja prispeva tudi povečevanje proizvodnje elektrike iz OVE.

Emisijski faktor za daljinsko toploto je bil leta 2022 0,34 kgCO2/kWh, v obdobju 2002-2022 pa 0,35 kgCO2/kWh.

Celoten niz podatkov za obdobje 2002-2022 je na voljo v priloženi datoteki.

Kratek opis metodologije: V evidencah izpustov TGP R Slovenije so na voljo samo skupni izpusti iz proizvodnje električne energije in toplote (CRF 1.A.1.a), zato je za izračun emisijskega faktorja potrebno najprej izračunati izpuste iz proizvodnje toplote v daljinskih sistemih, kar je narejeno na podlagi statističnih podatkov o porabi energije v daljinskih sistemih ob uporabi pripadajočih emisijskih faktorjev. Razlika skupnih izpustov in izpustov iz proizvodnje toplote je enaka izpustom proizvodnje električne energije (brez izpustov samoproizvajalcev). Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji se upošteva celotna proizvodnja na pragu (proizvodnja na generatorju minus lastna raba elektrarn) z izjemo polovice proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško, proizvodnje samoproizvajalcev v termoelektrarnah ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah. Poleg tega je zaradi uporabe emisijskega faktorja na nivoju rabe končne energije (nivoju končnih porabnikov) kvocient emisij in proizvodnje električne energije povečan še za delež izgub v proizvodnji električne energije. Končni podatki o emisijah so na voljo marca za predpreteklo leto, zato se podatki o specifičnem emisijskem faktorju osvežujejo v aprilu ali maju za predpreteklo leto.

Za leto 2022 je bil emisijski faktor za elektriko, s ciljem hitreješega izračuna emisijskega faktorja zaradi potreb različnih organizacij, izračunan po nekoliko drugačni metodologiji. Kot izhodišče so bili uporabljeni podatki SURS o porabi goriv v proizvodnji električne energije v Sloveniji (za elektrarne po glavni dejavnosti in samoproizvajalce), ki so bili pomnoženi z emisijskimi faktorji ARSO. Na ta način so bile pridobljene emisije TGP za proizvodnjo električne energije v Sloveniji. Ta podatek je bil deljen s proizvodnjo elektirčne energije v Sloveniji na pragu (brez proizvodnje črpalne hidroelektrarne ter upoštevaje polovico proizvodnje JE) in povečan za delež izgub v omrežju glede na proizvodnjo. Rezultati izračuna po obeh metodologijah so bili primerjani za leto 2021. Razlike je bila samo 0,4%, na podlagi česar lahko sklepamo, da dajeta obe meotodologiji konsistenten rezultat.

Evropska okoljska agencija na svojih spletnih straneh objavlja emisije CO2 na enoto električne energije (https://www.eea.europa.eu/en/analysis/indicators/greenhouse-gas-emission-intensity-of-1). Razlika v izračunanem faktorju je posledica tega, da EEA v proizvodnji električne energije, ki je v imenovalcu, upošteva bruto proizvodnjo električne energije, celotno proizvodnjo jedrske elektrarne ter, da ne upoštevajo izgub v omrežju. Zato je njihov faktor nižji.

Priponka (osveženo 5.12.2023): EmisijskiFaktorZaElektricnoEnergijo Toploto_2002-2022_v2023_v2.xlsx