23. 04. 2018

Izpuste CO2 oz. TGP na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi je, da se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se upošteva samo proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo – t.i. marginalne vire. V Sloveniji je to premog.

V slovenskih strateških dokumentih (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov OP TGP-2020, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Akcijski načrt za obnovljive vire energije) ter tudi v metodah za določanje prihrankov energije (Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21)) se za emisijski faktor za električno energijo uporablja faktor izračunan na prvi način.

Izračun emisij CO2 in TGP na nivoju podjetja po metodologij GHG protokola je mogoč z uporabo dveh različnih emisijskih faktorjev za električno energijo: tržnega (market based) in lokacijskega (location based). Emisijski faktor prikazan na tej strani ustreza lokacijskemu emisijskemu faktorju, ker prikazuje povprečni emisijski faktor v Sloveniji.

Izpusti CO2 oz. TGP iz proizvodnje električne energije v Sloveniji so deljeni s proizvodnjo električne energije na pragu, ki je zmanjšana za izgube v omrežju. Pri proizvodnji električne energije v Sloveniji je upoštevana samo polovica proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja rabe električne energije na nivoju končnega uporabnika na izpuste CO2 bolj primeren.

Povprečni emisijski faktor za izpuste CO2 na podlagi podatkov evidenc objavljenih januarja 2023 v obdobju 2002-2021 znaša 0,46 kgCO2/kWhe in prav tako 0,46  kgCO2/kWh za izpuste TGP. Emisijski faktor je od leta 2014 naprej znatno nižji kot pred tem letom, kar je posledica zagona nove enote TEŠ 6 ter prenehanja proizvodnje v blokih TEŠ 1-4 in tudi v TET. K zniževanju emisijskega faktorja prispeva tudi povečevanje proizvodnje elektrike iz OVE. Leta 2021 je faktor CO2 znašal 0,314 kg CO2/kWhe.

Emisijski faktor za daljinsko toploto je bil leta 2021 0,34 kgCO2/kWh, v obdobju 2002-2021 pa 0,35 kgCO2/kWh.

Celoten niz podatkov za obdobje 2002-2021 je na voljo v priloženi datoteki.

Kratek opis metodologije: V evidencah izpustov TGP R Slovenije so na voljo samo skupni izpusti iz proizvodnje električne energije in toplote, zato je za izračun emisijskega faktorja potrebno najprej izračunati izpuste iz proizvodnje toplote v daljinskih sistemih, kar je narejeno na podlagi statističnih podatkov o porabi energije v daljinskih sistemih ob uporabi pripadajočih emisijskih faktorjev. Razlika skupnih izpustov in izpustov iz proizvodnje toplote je enaka izpustom proizvodnje električne energije. Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji se upošteva celotna proizvodnja na pragu (proizvodnja na generatorju minus lastna raba elektrarn) z izjemo polovice proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško, proizvodnje samoproizvajalcev v termoelektrarnah ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah. Poleg tega je zaradi uporabe emisijskega faktorja na nivoju rabe končne energije (nivoju končnih porabnikov) proizvodnja električne energije zmanjšana še za izgube v omrežju. Končni podatki o emisijah so na voljo marca za predpreteklo leto, zato se podatki o specifičnem emisijskem faktorju osvežujejo v aprilu ali maju za predpreteklo leto.

Evropska okoljska agencija na svojih spletnih straneh objavlja emisije CO2 na enoto električne energije (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh). Razlika v izračunanem faktorju je posledica tega, da EEA v proizvodnji električne energije, ki je v imenovalcu, upošteva celotno proizvodnjo jedrske elektrarne ter, da ne upoštevajo izgub v omrežju. Zato je njihov faktor nižji.

Priponka (osveženo 27.2.2023): EmisijskiFaktorZaElektricnoEnergijo_Toploto_v2023_v1.xlsx