23. 04. 2018

Izpuste CO2 oz. TGP na enoto električne energije se lahko definira na več različnih načinov. Prvi je, da se upošteva celotna proizvodnja električne energije v državi, drugi pa je, da se upošteva samo proizvodnjo električne energije, ki jo zmanjšujemo oz. nadomeščamo – t.i. marginalne vire. V Sloveniji je to premog.

V slovenskih strateških dokumentih (Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov OP TGP-2020, Akcijski načrt za energetsko učinkovitost, Akcijski načrt za obnovljive vire energije) ter tudi v metodah za določanje prihrankov energije (Pravilnik o metodah za določanje prihrankov energije (Uradni list RS, št. 57/21)) se za emisijski faktor za električno energijo uporablja faktor izračunan na prvi način.

Izračun emisij CO2 in TGP na nivoju podjetja po metodologij GHG protokola je mogoč z uporabo dveh različnih emisijskih faktorjev za električno energijo: tržnega (market based) in lokacijskega (location based). Emisijski faktor prikazan na tej strani ustreza lokacijskemu emisijskemu faktorju, ker prikazuje povprečni emisijski faktor v Sloveniji.

Izpusti CO2 oz. TGP iz proizvodnje električne energije v Sloveniji so deljeni s proizvodnjo električne energije na pragu, ki je zmanjšana za izgube v omrežju. Pri proizvodnji električne energije v Sloveniji je upoštevana samo polovica proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško. Ta pristop je za vrednotenje učinkov zmanjšanja rabe električne energije na nivoju končnega uporabnika na izpuste CO2 bolj primeren.

Povprečni emisijski faktor za izpuste CO2 v obdobju 2002-2020 znaša 0,46 kgCO2/kWhe in 0,47  kgCO2/kWh za izpuste TGP. Emisijski faktor je od leta 2014 naprej znatno nižji kot pred tem letom, kar je posledica zagona nove enote TEŠ 6 ter prenehanja proizvodnje v blokih TEŠ 1-4 in tudi v TET. K zniževanju emisijskega faktorja prispeva tudi povečevanje proizvodnje elektrike iz OVE.

Emisijski faktor za daljinsko toploto je bil leta 2020 0,33 kgCO2/kWh, v obdobju 2002-2020 pa 0,35 kgCO2/kWh.

 

Celoten niz podatkov za obdobje 2002-2020 je na voljo v priloženi datoteki.

Kratek opis metodologije: V evidencah izpustov TGP R Slovenije so na voljo samo skupni izpusti iz proizvodnje električne energije in toplote, zato je za izračun emisijskega faktorja potrebno najprej izračunati izpuste iz proizvodnje toplote v daljinskih sistemih, kar je narejeno na podlagi statističnih podatkov o porabi energije v daljinskih sistemih ob uporabi pripadajočih emisijskih faktorjev. Razlika skupnih izpustov in izpustov iz proizvodnje toplote je enaka izpustom proizvodnje električne energije. Za proizvodnjo električne energije v Sloveniji se upošteva celotna proizvodnja na pragu (proizvodnja na generatorju minus lastna raba elektrarn) z izjemo polovice proizvodnje električne energije v Jedrski elektrarni Krško, proizvodnje samoproizvajalcev v termoelektrarnah ter proizvodnje električne energije v črpalnih elektrarnah. Poleg tega je zaradi uporabe emisijskega faktorja na nivoju rabe končne energije (nivoju končnih porabnikov) proizvodnja električne energije zmanjšana še za izgube v omrežju. Končni podatki o emisijah so na voljo marca za predpreteklo leto, zato se podatki o specifičnem emisijskem faktorju osvežujejo v aprilu ali maju za predpreteklo leto.

Evropska okoljska agencija na svojih spletnih straneh objavlja emisije CO2 na enoto električne energije (http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh). Razlika v izračunanem faktorju je posledica tega, da EEA v proizvodnji električne energije, ki je v imenovalcu, upošteva celotno proizvodnjo jedrske elektrarne ter, da ne upoštevajo izgub v omrežju. Zato je njihov faktor nižji.

Priponka (osveženo 3.5.2022): EmisijskiFaktorZaElektricnoEnergijo_Toploto_v2022_v2.xlsx

(sprememba glede na predhodno verzijo v1: Popravek izračuna emisij CO2 za proizvodnjo toploto, ker je bilo upoštevano, da je del odpadkov obnovljiv. Emisijski faktor za daljinsko toploto se je znižal v obdobju 2013-2020 med 1 in 1,5 %, EF za elektriko pa se je povečal za 0,2 %)