Učinkovito, cenovno dostopno, podnebju prijazno ogrevanje in hlajenje za evropske potrošnike

Projekt REPLACE – Horizon 2020 želi s spodbujanjem postopnega opuščanja neučinkovitih in zastarelih sistemov ogrevanja in hlajenja ter s spodbujanjem uporabe obnovljivih virov energije podpreti energetske, podnebne, okoljske, gospodarske in družbene cilje v Evropi. Projekt je namenjen zlasti potrošnikom, vlagateljem, lastnikom ter posrednikom (monterjem, dimnikarjem in svetovalcem) saj jim lahko pomaga pri sprejemanju informiranih odločitev.

Aktivnosti, ki jih predlaga REPLACE, so namenjene ozaveščanju in motiviranju končnih potrošnikov, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami. Poleg denarnega prihranka, zamenjava neučinkovite naprave pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo. Zamenjava sistema za ogrevanje in hlajenje lahko tudi poveča vrednost nepremičnine, saj je opremljena s sodobno tehnologijo na trajnosten vir energije.

Drugi cilji projekta REPLACE so:

  • razumeti razmere na trgu kjer je ključno poznavanje potreb končnih porabnikov, posrednikov (kot so monterji, dimnikarji, energetski svetovalci) in vlagateljev,
  • prepoznati tržne ovire in zmanjšati njihov vpliv ter vzdrževati podporno okolje in poskrbeti za zanesljivost storitev,
  • izboljšati pogoje na trgu ter poskrbeti za varnost načrtovanja in investicij,
  • (bolje) seznaniti vse zainteresirane o prednostih zamenjave sistema za ogrevanje in hlajenje, prilagojeno glede na njihove potrebe,
  • omogočiti potrošnikom, da sprejemajo premišljene odločitve, s čimer spodbujajo trajnostno vedenje (uporaba trajnostnih virov energije)
  • okrepiti zaupanje med končnimi potrošniki in posredniki ter zagotoviti zanesljivost storitev dobaviteljev in tehnologije na obnovljive vire energije,
  • poskrbeti za prenos znanja iz naprednejših v manj napredne države, npr. usposabljanje monterjev v državah jugovzhodne Evrope,
  • ustvariti in izvajati lokalno prilagojene kampanje za zamenjave sistemov po meri, ki premagujejo ovire in obravnavajo (preizkušajo, usmerjajo in izboljšujejo) zamenjavo sistemov v desetih evropskih pilotnih regija, in
  • deliti znanje pridobljeno na projektu in s tem omogočiti ponovitev v drugih državah in regijah.

REPLACE naslavlja tudi energetsko revščino in diskriminacijo med spoloma ter zmanjšuje tveganje za nezmožnost zadostnega ogrevanja s podpiranjem uporabe lokalnih obnovljivih virov energije (kot so sončna energija, toplota okolja ali biomasa) in opreme za ogrevanje in hlajenje, proizvedene v EU (kotli na biomaso, toplotne črpalke, sončna energija zbiralniki itd.).