Nazaj na seznam
Okolje in podnebje
20. 04. 2021

Z namenom ozaveščanja in motiviranja slovenskih gospodinjstev, da svoje stare in neučinkovite naprave za ogrevanje in hlajenje zamenjajo z učinkovitejšimi, okolju prijaznejšimi, zelenimi alternativami, je nastala kampanja “Zamenjaj olje za okolje“. V sklopu kampanje je bila ustvarjena spletna platforma (zamenjajolje.si), ki izobražuje gospodinjstva o okoljskih in ekonomskih prednostih menjave starih ogrevalnih sistemov. Poleg denarnega prihranka, zamenjava neučinkovite naprave pripomore k izboljšani kakovosti zraka, povečanemu udobju uporabnikov, zanesljivosti obratovanja in oskrbe z energijo. Zamenjava sistema za ogrevanje in hlajenje lahko tudi poveča vrednost nepremičnine, saj je opremljena s sodobno tehnologijo na trajnosten vir energije.

Ideja kampanje je ozaveščanje gospodinjstev o pomembnosti menjave starih, neučinkovitih ogrevalnih naprav z okolju prijaznejšimi z namenom, da bi sprejemali bolj strokovno podprte odločitve že v fazah odločanja za zamenjavo in pregledovanja ponudb. Gospodinjstvo se lahko preko spletne platforme poduči o vseh sistemih, ki so mu na voljo pri zamenjavi, ter prednostih in slabosti posamezne tehnologije. Svojo odločitev lahko snuje na podlagi ekonomskih in okoljskih kriterijev, v pomoč pri izboru med različnimi ponudbami pa je na voljo tudi seznam kazalnikov, ki omogoča primerjavo med različnimi ponudniki.

Kampanja želi:

  1. strokovno podpreti odločanje gospodinjstev
  2. energetskim svetovalcem dati podporna orodja pri delu
  3. osveščati ljudi o pomembnosti zamenjave starih, neučinkovitih kotlov

 

Več informacij na voljo na spletni strani projekta Replace, za vprašanja pa smo na voljo na h2020replace@ijs.si

Dogodek
16. 10. 2020
KeepWarm Inspire Event Slovenija

O tem, kakšno vlogo ima daljinsko ogrevanje pri oskrbi s toploto v prihodnosti in kakšen je potencial DO za povečanje uporabe obnovljivih virov energije in izboljšanje učinkovitosti v Sloveniji, je bilo govora na spletnem »inspiracijskem seminarju« z naslovom Preobrazba daljinskega ogrevanja, ki je potekal 14. oktobra 2020 in ga je v živo spremljalo več kot 45 udeležencev.

Že s predstavitvijo ciljev in nekaterih rezultatov projekta KeepWarm ter poudarki glede značilnosti, izzivov in razvojnega okvirja za sisteme DO v Sloveniji, ki jih podal Jure Čižman z IJS, je bilo moč jasno prepoznati, da področje daljinskega ogrevanja zaznamuje kompleksen preplet raznolikih dejavnikov, od katerih je bilo v nadaljevanju največ časa posvečenega tehnologijam, načrtovanju in vključevanju deležnikov. Isti predavatelj je predstavil tudi razmere na področju integracije velikih toplotnih črpalk (TČ) v sisteme DO ter spregovoril o dejstvih in razlogih, zakaj ima ta tehnologija  svoje mesto v sistemih DO tudi v Sloveniji. Na primeru študije je med drugim prikazal pristop k oceni potenciala za oskrbo s toploto iz geotermalnega in hidrotermalnega vira ter ovrednotenje učinkov obratovanja TČ. O izkušnjah z izrabo odvečne toplote in aktivnostih glede zniževanja temperatur v sistemu DO v luči okoljskih strategij je spregovoril Primož Škerl iz Energetike Ljubljana, proces in rezultate digitalizacije distribucijskega sistema toplote v Šaleški dolini pa je predstavil Rok Miklavžina iz Komunalnega podjetja Velenje. Da je pri vzpostavitvi daljinskega ogrevanja ključno sodelovanje vseh deležnikov, je na izkušnjah iz prakse prikazal Rajko Leban iz energetske agencije GOLEA.

Okrogla miza in diskusija o razvoju sistemov daljinskega ogrevanja v Sloveniji ob koncu seminarja je še potrdila, da:

  • je izziv nižanja temperaturnih režimov v sistemih DO en od najtežjih,
  • so tehnološke rešitve za izboljšanje učinkovitosti DO že na voljo, a je tudi zaradi ob pomanjkanja virov (finance, znanje, administrativne ovire…) implementacija zahtevna in dolgotrajna,
  • je potrebno čim prej oblikovati strategijo in akcijski program za (daljinsko) ogrevanje v Sloveniji ter oblikovati podporno okolje za izvedbo projektov,
  • je nujno oblikovanje strokovne koordinacije, ki bi pripravila predloge za področje DO in bi bila kompetenten sogovornik ministrstvu,
  • je vloga pospeševalcev projektov (npr. lokalne energetske agencije) pri povezovanju deležnikov (odjemalci, občine, podjetja DO / koncesionarji) in usklajevanju interesov ključna,
  • časa za odlašanje pri prenovah in razvoju sistemov DO ni več, saj se napoveduje še dodatna zaostritev pogojev za doseganje učinkovitosti sistemov DO, ki so pogoj za njegovo obratovanje.

Predstavitve:

Podpora prenovam in razvoju sistemov daljinskega ogrevanja skozi rezultate projekta KeepWarm (Jure Čižman, IJS)

Sistemi daljinskega ogrevanja v luči okoljskih strategij (Primož Škerl, Energetika Ljubljana)

Integracija velikih toplotnih črpalk in izkoriščanje plitve geotermalne energije za oskrbo sistema DO s toploto (Jure Čižman, IJS)

Uporaba digitalnih tehnologij v distribucijskem sistemu toplote v Šaleški dolini (Rok Miklavžina, KP Velenje – PE Energetika)

Sodelovanje med deležniki pri vzpostavitvi daljinskega ogrevanja, razvoj sistemov DOLB, kot 100% OVE sistemi ter večanje deleža OVE v SDO (Rajko Leban, GOLEA)


Sistemi daljinskega ogrevanja v Sloveniji in tudi širše v Evropi so pred velikimi izzivi, ki jih prednje postavljajo vse višje zahteve glede energetske učinkovitosti, rabe obnovljivih virov energije in zmanjševanja izpustov emisij. Z iskanjem načinov in rešitev, ki bi podprle prenove in pospešile trajnostni razvoj teh sistemov, se ukvarja tudi evropski projekt »KeepWarm«, www.keepwarmeurope.eu, ki se zaključuje konec leta 2020. V dobrih dveh letih se je v okviru projekta v sedmih sodelujočih evropskih državah izvedla vrsta izobraževanj za podjetja daljinskega ogrevanja (DO), pripravilo se je več kot 25 poslovnih načrtov za prenove in širitve sistemov DO (trije od teh v Sloveniji), oblikovalo pa se je tudi več nacionalnih akcijskih načrtov za prenove DO in drugih priporočil, namenjenih zlasti zakonodajalcem, ki sprejemajo strategije in izdelujejo akcijske načrte na področju oskrbe s toploto.


 

Okolje in podnebje
23. 06. 2020

Slovenija svoje obveznosti na področju zmanjševanja emisij toplogrednih plinov trenutno sicer izpolnjuje, vendar pa to za doseganje ambicioznega cilja podnebne nevtralnosti do leta 2050 ne bo zadostovalo. To je eno od glavnih sporočil Podnebnega ogledala 2020, pripravljenega v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050, ki ga vodi Center za energetsko učinkovitost Instituta »Jožef Stefan«. Glavne ugotovitve Podnebnega ogledala 2020 so na kratko povzete tudi v poročilu z naslovom Cilji v letu 2020 so prvi mejnik na poti v podnebno nevtralno družbo. V njem si lahko preberete še intervju z mag. Mojco Vendramin, direktorico Eko sklada, o tem, kakšna je pri izvajanju ukrepov učinkovite rabe energije vloga Eko sklada, pa tudi, kako se lahko do podnebja odgovorneje obnašamo kot posamezniki. Vključeni so tudi prispevki o kolesarski mreži, lokalni pridelavi hrane in energetski prenovi stavb, ukrepih, ki lahko prispevajo k zmanjševanju emisij, so se pa kot pomembni izkazali tudi v času epidemije koronavirusa in po njej.

Poročilo je dostopno na povezavi…

Okolje in podnebje
23. 06. 2020

Na Institutu »Jožef Stefan«, Centru za energetsko učinkovitost, smo skupaj s partnerji projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili Podnebno ogledalo 2020, ki prinaša analizo izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v letu 2019. Čeprav Slovenija na področju emisij neETS, to so emisije iz virov, ki niso vključeni v evropsko shemo za trgovanje z emisijami, zastavljene letne cilje trenutno dosega, bo treba za prehod v podnebno nevtralno družbo prizadevanja za zmanjšanje emisij okrepiti v vseh sektorjih in jih na nacionalni ravni prepoznati kot prednostne. Če bomo do leta 2030 uspešni, bodo podnebne spremembe še lahko obvladljive.

Podnebno ogledalo 2020 sestavlja sedem zvezkov (Cilji, Promet, Stavbe, Kmetijstvo, Ostali sektorji, Večsektorski ukrepi), ki jim je dodan še povzetek za odločevalce. Vsa poročila so objavljena na spletni strani projekta (https://www.podnebnapot2050.si/rezultati-slovenije/letno-podnebno-ogledalo/). Kazalci, ki so namenjeni spremljanju učinkov izvajanja ukrepov za zmanjševanje emisij, so objavljeni še posebej na spletni strani ARSO (http://kazalci.arso.gov.si/sl/themes/climate-mirror). Jeseni bodo pripravljena še tri posebna poročila o letošnjih ukrepih v središču (organizacija za izvajanje, zelena javnofinančna reforma, energetska prenova stavb v državni lasti) in poseben zvezek z analizo napredka v lokalnih skupnostih.

Učinkovita raba energije
09. 12. 2019
Delavnica Qualitee

Center za energetsko učinkovitost je v sodelovanju z Direktoratom za energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo 5. decembra 2019 pripravil prvo izobraževanje z vsebinami, ki so povezane z izvajanjem projektov energetske učinkovitosti v Sloveniji, prizadevanji za dvig njihove kakovosti ter povečevanjem obsega investicij v tovrstne projekte.

Seminar je spremljalo več kot 40 udeležencev, ki so v diskusijah izpostavljali konkretne izzive, s katerimi se srečujejo pri svojem delu, obenem pa so izražali potrebo po več bolj praktičnih rešitvah za izvedbo projektov prenov stavb.

Vsebine izobraževanja so zbrane v naslednjih predstavitvah:

 

Dodatne informacije:

IJS – Center za energetsko učinkovitost, Damir Staničić, damir.stanicic@ijs.si; Jure Čižman, jure.cizman@ijs.si

Okolje in podnebje
02. 12. 2019

Za vse tiste, ki vas zanima, kakšna je povezava med celovitim načrtovanjem podnebnih aktivnosti in njihovim izvajanjem, smo na IJS – Centru za energetsko učinkovitost v okviru projekta LIFE Podnebna pot 2050 pripravili video z naslovom Modre odločitve za naše podnebje. V njem je pojasnjen celoten proces priprave in izvajanja podnebnih aktivnosti – od njihovega načrtovanja s pripravo projekcij in različnih scenarijev – možnih poti, za katere se lahko odločimo, do izbire ciljev ter priprave, izvajanja, spremljanja in nadgrajevanja konkretnih ukrepov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, s katerimi bomo zastavljene cilje dosegli. Pomembno sporočilo videa je, da je za reševanje podnebnih izzivov nujno sodelovanje vsakega posameznika in družbe kot celote. Vabljeni k ogledu!

Strokovne podlage za modre odločitve

Učinkovita raba energije
26. 11. 2019
KeepWarm_SpletniUcniCenter

Cilj projekta KeepWarm je spodbujanje trajnostnih oblik za obnovo obstoječih sistemov daljinskega ogrevanja (DO) z nadgradnjo njihove učinkovitosti in prehodom na lokalne obnovljive vire energije, vključno s koriščenjem odvečne toplote. Za preobrazbo DO v učinkovite sisteme oskrbe s toploto so ključna strokovna znanja, ki jih potrebujejo deležniki, vključeni v procese prenov in izboljšav daljinskih sistemov ogrevanja.

Člani projektnega konzorcija so letih 2018 in 2019 v vseh sodelujočih državah, tudi v Sloveniji, izvedli vrsto seminarjev za upravljavce in lastnike sistemov daljinskih ogrevanj. Z gradivi za ta usposabljanja ter z drugimi materiali, ki so bili pripravljeni v vsebinsko povezanih mednarodnih projektih s področja daljinskega ogrevanja in hlajenja, se je sedaj oblikoval še spletni učni center oz. »Learning Centre«,

http://keepwarmeurope.eu/learning-centre/.

Vsebine v spletnem učnem centru so razdeljene na več področij: Poslovni modeli in financiranje, Tehnične rešitve s primeri, Trajnostni viri energije, Politike in ukrepi in Orodja za toplotno načrtovanje. Poleg teh pa so na voljo še gradiva, ki so bila v posameznih državah uporabljena za izobraževanja.

Dogodek
19. 11. 2019
Vabilo na strokovni seminar

Vabimo vas, da se v četrtek, 5.12.2019, med 9. in 13. uro udeležite brezplačnega strokovnega seminarja

Zagotavljanje kakovosti projektov energetske učinkovitosti

 

Usposabljanje, ki ga pripravljata MzI – Direktorat za energijo in IJS – Center za energetsko učinkovitost, je namenjeno predvsem izvajalcem in naročnikom storitev energetske učinkovitosti ter pospeševalcem projektov.

Na seminarju boste pridobili vpogled v razvoj na področju izvajanja storitev energetske učinkovitosti s poudarkom na zagotavljanju njihove kakovosti in uvajanju teh sistemov v Sloveniji in širše. Seznanili se boste s postopki, ki jih skladno z Direktivo o energetski učinkovitosti v zvezi z vodenem evidenc kvalificiranih ponudnikov energetskih storitev izvaja MzI.

 Delo bo potekalo v obliki predstavitev in vodenih razprav, h katerim so povabljeni vsi udeleženci.

Lokacija: Reaktorski center IJS (dvorana O2), Brinje 40, 1262 Dol pri Ljubljani, http://ceu.ijs.si/kontakt

Program seminarja je dostopen na povezavi.

SPLETNA PRIJAVA: https://forms.gle/KcEAFivdEn43Hyvf6

Prijave zbiramo do torka, 3. 12. 2019 do 16. ure.

 Število udeležencev je omejeno, zato je prijava na dogodek obvezna.

Dodatne informacije: ceu@ijs.si, 01 5885 210 (ga. Marija Kavčič, IJS-CEU, tajništvo)

Priporočamo, da se izobraževanja zanesljivo udeležijo ponudniki energetskih storitev, ki izvajajo storitve energetskega pogodbeništva in so že uvrščeni ali pa bi se želeli uvrstiti na SEZNAM PONUDNIKOV ENERGETSKIH STORITEV PO MODELU POGODBENEGA ZAGOTAVLJANJA PRIHRANKOV ENERGIJE (https://www.energetika-portal.si/podrocja/energetika/energetska-prenova-javnih-stavb/esco-ponudniki/).

22. 10. 2019

Globoko pretreseni sporočamo, da nas je zapustil učitelj, prijatelj, znanstvenik in dolgoletni vodja dr. Mihael Gabrijel Tomšič. Utiral je nove poti na številnih področjih, predvsem v prihodnost zagledani energetiki. Bil je človek izjemnega, univerzalnega znanja, intelektualne živosti in prodornosti. Svoje delo je imel neizmerno rad, svoje znanje, vizijo in življenjsko energijo pa je delil z nami, za kar smo mu izjemno hvaležni.