Nazaj na seznam

Strateško načrtovanje zajema oblikovanje vizije za prihodnost ter definiranje načinov kako to vizijo uresničiti. Zato predstavlja zelo pomemben korak pri prehodu v nizkoogljično prihodnost. Center za energetsko učinkovitost je v preteklosti aktivno sodeloval pri pripravi strateških dokumentov s področij energetike, emisij toplogrednih plinov, emisij onesnaževal zraka in odpadkov. Strokovnjaki centra imajo vsa potrebna znanja za pokrivanje naslednjih vsebinskih sklopov, ki so sestavni deli strateškega načrtovanja:

  • Priprava kvantitativnih podlag za pripravo strateških in izvedbenih programov – projekcije rabe energije, emisij toplogrednih plinov, emisij onesnaževal zraka z uporabo REES-SLO modela, ki je zgrajen v okolju MESAP. Kvantitativne podlage so pomembne tudi pri mednarodnih pogajanjih o ciljih za Slovenijo, saj omogočajo verodostojno zagovarjanje nacionalnih specifik Slovenije, ki jih evropski ali globalni modeli ne upoštevajo dovolj.
  • Oblikovanje ciljev na podlagi kvantitativnih podlag, ki so dosegljivi in merljivi ter strateških usmeritev
  • Oblikovanje akcijskih načrtov z ukrepi in natančnim načrtom njihovega izvajanja ter tudi spremljanja izvajanja
  • Priprava poročil o spremljanju izvajanja ukrepov s kvantitativno analizo učinkov ukrepov, evaluacijo izvajanja ukrepov ter priporočili za izboljšanje izvajanja oz. oblikovanje novih ukrepov
  • Sodelovanje v evropskih projektih, ki pripravljajo podlage za oblikovanje ciljev, spremljajo doseganje postavljenih ciljev, oblikujejo nove ukrepe oz. izboljšujejo izvajanje obstoječih ukrepov

Reference za področje Strateško načrtovanje

30 projektov

Naročnik MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO / leto: 2018 - 2020

poglej