Nazaj na seznam

Strateško načrtovanje zajema oblikovanje vizije za prihodnost ter definiranje načinov kako to vizijo uresničiti. Zato predstavlja zelo pomemben korak pri prehodu v nizkoogljično prihodnost. Center za energetsko učinkovitost je v preteklosti aktivno sodeloval pri pripravi strateških dokumentov s področij energetike, emisij toplogrednih plinov, emisij onesnaževal zraka in odpadkov. Strokovnjaki centra imajo vsa potrebna znanja za pokrivanje naslednjih vsebinskih sklopov, ki so sestavni deli strateškega načrtovanja:

  • Priprava kvantitativnih podlag za pripravo strateških in izvedbenih programov – projekcije rabe energije, emisij toplogrednih plinov, emisij onesnaževal zraka z uporabo REES-SLO modela, ki je zgrajen v okolju MESAP. Kvantitativne podlage so pomembne tudi pri mednarodnih pogajanjih o ciljih za Slovenijo, saj omogočajo verodostojno zagovarjanje nacionalnih specifik Slovenije, ki jih evropski ali globalni modeli ne upoštevajo dovolj.
  • Oblikovanje ciljev na podlagi kvantitativnih podlag, ki so dosegljivi in merljivi ter strateških usmeritev
  • Oblikovanje akcijskih načrtov z ukrepi in natančnim načrtom njihovega izvajanja ter tudi spremljanja izvajanja
  • Priprava poročil o spremljanju izvajanja ukrepov s kvantitativno analizo učinkov ukrepov, evaluacijo izvajanja ukrepov ter priporočili za izboljšanje izvajanja oz. oblikovanje novih ukrepov
  • Sodelovanje v evropskih projektih, ki pripravljajo podlage za oblikovanje ciljev, spremljajo doseganje postavljenih ciljev, oblikujejo nove ukrepe oz. izboljšujejo izvajanje obstoječih ukrepov

Reference za področje Strateško načrtovanje

30 projektov

Naročnik European Comission / leto: 2017 - 2021

poglej

Naročnik Plinovodi d.o.o. / leto: 2017